Artikel 1 Algemeen

 

1.1. Lindsy van der Sangen is een eenmanszaak, waarbij mw. L. van der Sangen eigenaar is.

1.2. Lindsy van der Sangen is een Nederlandse salon. Haar behandelingen bestaan uit: harsen, epileren, tanden bleken, verven, led masker , infrarood deken, kestos T2 en massages.

1.3. Dit contract is van toepassing op alle (toekomstige) behandelingen waar de klant gebruik van wenst te maken, alle aanbiedingen en alle transacties tussen Lindsy van der Sangen en de klant.  

1.4. Wijzigingen in dit contract dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. De klant kan zich op een wijziging of verval beroepen indien uit een geschrift blijkt dat mw. Van der Sangen hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

1.5. Dit contract geldt ook voor derden die bij de uitvoering van een van de behandelingen door mw. Van der Sangen is ingeschakeld.

 

Artikel 2 Inspanningsverplichting

 

2.1. Lindsy van der Sangen spant zich in de behandelingen met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De behandelingen worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar. Lindsy van der Sangen spant zich in om het met de behandeling beoogde resultaat te bereiken. Lindsy van der Sangen kan geen garantie geven op de behandelingen en kan Lindsy van der Sangen niet garanderen dat et gewenste resultaat behaald word . Bij de uitvoering van de behandelingen zal Lindsy van der Sangen de toepasselijke gedragsregels in acht nemen en de klant respecteert dit.

2.2. De klant dient er zorg voor te dragen dat alle informatie, die redelijkerwijs van belang zou kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandelingen, tijdig aan Lindsy van der Sangen wordt medegedeeld.

2.3. Lindsy van der Sangen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de klant heeft nagelaten de voor de behandelingen relevante informatie te verstrekken. Dit geldt eveneens voor het verstreken van onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Artikel 3 Nakoming afspraken

 

3.1. Verhindering voor een afspraak dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Lindsy van der Sangen te worden doorgegeven.

3.2. Indien de klant nalaat deze verplichting (tijdig) na te komen, zal Lindsy van der Sangen het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

3.3. Indien de klant later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt, mag Lindsy van der Sangen de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling van de klant door berekenen.

3.4. Indien de klant langer dan vijftien minuten later is dan de afgesproken tijd, mag Lindsy van der Sangen de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de klant door berekenen.

3.5. Verhindering voor een afspraak aan de zijde van Lindsy van der Sangen dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant te worden medegedeeld.

 

Artikel 4 Betaling

 

4.1. Lindsy van der Sangen vermeld alle behandelingen en prijzen zichtbaar in de salon en op haar facebookpagina.

4.2. De prijzen zijn inclusief BTW.

4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

4.4. De klant dient uiterlijk 1 week na de uitgevoerde behandeling het bedrag te betalen. Dit kan contant of per overschrijving.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 

5.1. Lindsy van der Sangen is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

5.2. Lindsy van der Sangen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik et cetera.

5.3. Lindsy van der Sangen is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens het uitvoeren van de behandelingen.

5.4. Lindsy van der Sangen is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, ontstaan tijdens of na het uitvoeren van de behandeling.

 

Artikel 6 Behoorlijk gedrag

 

6.1. De klant dient zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

6.2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lindsy van der Sangen het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

Artikel 7 Beschadiging en/of diefstal

 

7.1.  Indien de klant de meubilair, apparatuur of producten van Lindsy van der Sangen beschadigt, kan Lindsy van der Sangen schadevergoeding eisen van de klant.

7.2. Lindsy van der Sangen zal diefstal altijd melden bij de politie.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

 

8.1. Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen over en weer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgemeld worden. anders ben ik genoodzaakt om het in rekening te brengen .